تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 بهمن 1401 - 13:50
کد خبر : 7162

عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن

عملکرد بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن

۱۱۳۱۸۰۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۸:۵۹:۴۹ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108895966112_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108895966112_Thum.jpg ۳۵۰۸۲۴۸۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۸:۵۹:۵۰ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108868575645_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108868575645_Thum.jpg ۳۵۰۸۲۴۸۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۸:۵۷:۲۳ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100641596991_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100641596991_Thum.jpg ۱۱۳۱۸۰۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۳:۳۲:۰۰ PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102673942850_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102673942850_Thum.jpg

۱۱۳۱۸۰۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۸:۵۹:۴۹ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108895966112_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108895966112_Thum.jpg
۳۵۰۸۲۴۸۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۸:۵۹:۵۰ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108868575645_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301108868575645_Thum.jpg
۳۵۰۸۲۴۸۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۸:۵۷:۲۳ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100641596991_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100641596991_Thum.jpg
۱۱۳۱۸۰۰۱/۲۴/۲۰۲۳ ۳:۳۲:۰۰ PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102673942850_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102673942850_Thum.jpg

برچسب ها : ،