تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 تیر 1401 - 14:17
کد خبر : 1969

بازدید مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن از مناطق زلزله‌زده غرب هرمزگان(گزارش تصویری)

بازدید مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن از مناطق زلزله‌زده غرب هرمزگان(گزارش تصویری)

مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن به همراه علی کمالی مدیر شعب بانک مسکن استان هرمزگان از مناطق زلزله زده غرب استان هرمزگان بازدید کردند. ۵۹۸۷۹۸۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105750576596_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105750576596_Thum.jpg ۵۶۳۷۵۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105608593355_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105608593355_Thum.jpg ۷۵۰۱۰۰۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105876162822_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105876162822_Thum.jpg ۷۵۰۱۰۰۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105731011976_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105731011976_Thum.jpg ۶۱۶۸۲۲۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105804053223_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105804053223_Thum.jpg ۴۹۸۶۶۴۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105791569132_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105791569132_Thum.jpg ۵۶۳۷۵۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105942868859_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105942868859_Thum.jpg ۵۹۹۷۹۸۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105809456785_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105809456785_Thum.jpg

مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن به همراه علی کمالی مدیر شعب بانک مسکن استان هرمزگان از مناطق زلزله زده غرب استان هرمزگان بازدید کردند.

۵۹۸۷۹۸۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105750576596_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105750576596_Thum.jpg
۵۶۳۷۵۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105608593355_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105608593355_Thum.jpg

۷۵۰۱۰۰۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105876162822_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105876162822_Thum.jpg

۷۵۰۱۰۰۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105731011976_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105731011976_Thum.jpg

۶۱۶۸۲۲۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105804053223_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105804053223_Thum.jpg

۴۹۸۶۶۴۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۱ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105791569132_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105791569132_Thum.jpg

۵۶۳۷۵۰۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105942868859_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105942868859_Thum.jpg

۵۹۹۷۹۸۷/۶/۲۰۲۲ ۹:۱۷:۴۲ AMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105809456785_Orig.jpghttp://hibna.ir/media//Image/2022/07/202207105809456785_Thum.jpg

برچسب ها : ،