تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 اسفند 1402 - 18:21
کد خبر : 17269

شماره اسفند ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

شماره اسفند ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

سرمقاله: امسال سال تغییر و تحولات بزرگ در بانک ایران زمین بود بانــک ایران زمیــن بــا نگاهــی خردمندانــه دســت بـه تغییـرات قابـل توجهـی در تمـام سـطوح داخلـی ســازمان زد و تصمیــم گرفــت بــا اضافــه کــردن مدیــران جــوان، پردانــش و درعین حــال بــا تجربــه؛ همچنیـن، اعـلام حضـور در متـن تغییـر و تحـولات پرسـرعت مالـی و بانکـی،

سرمقاله: امسال سال تغییر و تحولات بزرگ در بانک ایران زمین بود

بانــک ایران زمیــن بــا نگاهــی خردمندانــه دســت بـه تغییـرات قابـل توجهـی در تمـام سـطوح داخلـی ســازمان زد و تصمیــم گرفــت بــا اضافــه کــردن مدیــران جــوان، پردانــش و درعین حــال بــا تجربــه؛ همچنیـن، اعـلام حضـور در متـن تغییـر و تحـولات پرسـرعت مالـی و بانکـی، بـه مشـتریان خـود نشـان دهــد ثمــره همراهــی، همدلــی و اعتمــاد بــه بانــک ایران زمیــن چیــزی جــز پیــروزی بــزرگ بــرای آنهــا نیســت. مـاه اسـفند بـرای بانـک ایران زمیـن ماهـی بسـیار مهم و ارزشمند بود. هر آنچه در طی سال با تلاش شـبانه روزی همـکاران انجـام شـده بـود، در ایـن مـاه پیش چشـم مشـتریان، دوسـتان و علاقه مندان به حـوزه بانکـداری دیجیتال قـرار گرفت.

مصاحبه با رؤسای موفق شعب بانک ایران زمین

تولد طرح ملی توانمندسازی محلات در بانک ایران زمین

گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین اینجا کلیک کنید

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی