تاریخ انتشار : شنبه 21 خرداد 1401 - 12:16
کد خبر : 1367

اجرای شفاف سازی تراکنشهای بانکی در کارآفرین

اجرای شفاف سازی تراکنشهای بانکی در کارآفرین

دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به شعب بانک کارآفرین ابلاغ شد . به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کارآفرین، طبق این بخشنامه دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات باتکی به اشخاص محجور مشخص شده است.بر این اساس این بخشنامه آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت

دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به شعب بانک کارآفرین ابلاغ شد .

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کارآفرین، طبق این بخشنامه دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات باتکی به اشخاص محجور مشخص شده است.بر این اساس این بخشنامه آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به هر شخص محجور را روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ ۵ میلیارد ریال مشخص کرده است.
در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از آستانه های مجاز تعیین شده ، برداشت منوط به تکمیل فیلد “بابت” در رقم های مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور است.
برداشت از حساب شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپرده های دیگر شخص محجور در همان بانک یا بانک دیگر (مدیریت نقدینگی) مشمول این موضوع نمی شود.
گفتنی است طبق این بخشنامه اشخاص محجور شامل اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام (بالغ غیر رشید) که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است و اشخاص غیر رشید و مجنون شامل اشخاص غیر رشید بالای ۱۸ سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی (کدملی) آنها بعلت قرارداشتن در شرایط حجر تعلیق شده است.