تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 فروردین 1402 - 15:41
کد خبر : 9270

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک ابلاغ کرد؛ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ شد. ۱۴۰۲-۰۲-۰۱

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک ابلاغ کرد؛ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
		   		ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ شد.
		    
		 
    
       ۱۴۰۲-۰۲-۰۱

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک ابلاغ کرد؛ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ شد. ۱۴۰۲-۰۲-۰۱

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک ابلاغ کرد؛ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ شد.

۱۴۰۲-۰۲-۰۱