تاریخ انتشار : سه شنبه 26 مهر 1401 - 22:43
کد خبر : 4436

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

هشتمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک تعالی سرمایه انسانی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور حسن کاظمی معاون منابع انسانی و محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک برگزار شد. در این جلسه، حسن کاظمی به عنوان مالک مضمون تعالی سرمایه انسانی. ضمن تاکید بر اهمیت منابع انسانی به

هشتمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک تعالی سرمایه انسانی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور حسن کاظمی معاون منابع انسانی و محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک برگزار شد.

در این جلسه، حسن کاظمی به عنوان مالک مضمون تعالی سرمایه انسانی. ضمن تاکید بر اهمیت منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه هر سازمان بر لزوم نظارت و پیگیری جامع اجرای به موقع راهکارهای احصاء شده، تاکید کرد. در ادامه، محمد شیریجیان نیز با اشاره به اهمیت این راهکارها در جاری‌سازی استراتژی‌ها و تحقق اهداف بانک، در پایان این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی، آموزش، سازمان و روش ها و توسعه سیستم ها با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه ها به تشریح وضعیت پیشبرد راهکارها و چالش های اجرایی آنها پرداختند.سامانه جامع منابع انسانی، بازطراحی شرایط احراز و شایستگی های شغلی، مدیریت گردش شغلی، بازطراحی دوره های آموزشی، مدیریت دانش و بازطراحی نظام پیشنهادها از جمله موارد بررسی شده در این جلسه بود.