تاریخ انتشار : چهارشنبه 4 بهمن 1402 - 13:40
کد خبر : 15832

شماره دی ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

شماره دی ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

سرمقاله: چشم انداز فردا؛ بانکداری باز یا بانکداری بسته! در دهه هــای اخیــر رواج کارت هــای بانکــی یــک انقـلاب در کســب و کار بانکــی بــه شــمار می رفــت؛ زیــرا هنــوز نســل مشــتریان قدیمی تــر بانک هــا تمایـل داشـتند همچنـان از اسـکناس در معاملات خــود اســتفاده کننــد. امــروز نیــز نئوبانک هــا و خدماتــی کــه ارائــه می

سرمقاله: چشم انداز فردا؛ بانکداری باز یا بانکداری بسته!
در دهه هــای اخیــر رواج کارت هــای بانکــی یــک انقـلاب در کســب و کار بانکــی بــه شــمار می رفــت؛ زیــرا هنــوز نســل مشــتریان قدیمی تــر بانک هــا تمایـل داشـتند همچنـان از اسـکناس در معاملات خــود اســتفاده کننــد.

امــروز نیــز نئوبانک هــا و خدماتــی کــه ارائــه می کننــد، تحولــی شــگرف در کسـب وکار بانکـی ایجـاد کرده انـد.
اگـر بـه چرایـی ایجــاد و گســترش نئوبانک هــا بنگریــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه کســب وکارها در دهــه اخیــر بــه طــرز قابل توجهــی تحــت تأثیــر نوآوری هــای دیجیتالــی قــرار گرفته انــد و بانک هــا نیــز از ایــن موضــوع مســتثنی نبوده انــد…
مدیر امور شعب در دیدار استانی بیان کرد: جایگاه امروز بانک، مرهون تلاش های بی وقفه همکاران است
با هدف ورود نیروهای جوان به بخش های مدیریتی و اجرایی صورت گرفت: انتصابات جدید در بانک ایران زمین
هوش مصنوعی ابزاری برای تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری مدرن
تراکنش امن را با همراه بانک فراز ایران زمین تجربه کنید
گزارش اخبار استان ها، پرونده، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین روی لینک کلیک کنید