تاریخ انتشار : شنبه 30 دی 1402 - 14:08
کد خبر : 15690

فقرزدایی، رسالت بانک کشاورزی در برنامه بانکداری پیوندی

فقرزدایی، رسالت بانک کشاورزی در برنامه بانکداری پیوندی

بانک کشاورزی در راستای رسالت و هویت ذاتی خود، از دیرباز برنامه های متعددی را با هدف توانمند سازی اقشار کم درآمد و فقر زدایی در جامعه در دستور کار دارد؛ ولی به جرات می توان گفت عملکرد موفق این بانک در برنامه تامین مالی خرد و بانکداری پیوندی، مشارکت در طرحی بین المللی برای

بانک کشاورزی در راستای رسالت و هویت ذاتی خود، از دیرباز برنامه های متعددی را با هدف توانمند سازی اقشار کم درآمد و فقر زدایی در جامعه در دستور کار دارد؛ ولی به جرات می توان گفت عملکرد موفق این بانک در برنامه تامین مالی خرد و بانکداری پیوندی، مشارکت در طرحی بین المللی برای توانمندسازی و فقرزدایی در جوامع روستایی است که از آثار مثبت و ماندگار آن، می توان به توسعه پایدارجوامع محلی، رشد اقتصاد روستایی و مهاجرت معکوس روستائیان اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمدرضا پویافرد معاون مدیرعامل بانک در امور اعتباری با بیان مطلب فوق افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای  بانک کشاورزی در مسیر فقرزدایی از روستاهای کشور، عملکرد موفق این بانک در اجرای طرح تامین مالی خرد و برنامه بانکداری پیوندی و حمایت از ایجاد کسب و کارهای پایداردر ۲ هزار روستای دورافتاده است.

وی تصریح کرد: بانک کشاورزی در طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی با پرداخت بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرد به بیش از ۸۴ هزار نفر در قالب ۵ هزار گروه خودیار روستایی، تاثیر به سزایی در توانمندسازی، فقرزدایی و بهبود معیشت روستائیان با تاکید بر زنان و جوانان روستایی داشته است.

پویافرد اظهار داشت: این طرح با حمایت مالی و اعتباری بانک کشاورزی و مشارکت فعال ۱۹۱ شعبه این بانک و با همکاری صندوق بین الملل توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد(IFAD)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات و بنیادهای خیریه به عنوان تامین کنندگان هزینه های تشکیل، آموزش و توانمندسازی گروه های خودیار و با مدیریت اجرایی موسسه تاک در۲۳ استان کشور در حال اجرا است.

معاون مدیرعامل بانک کشاورزی از تصویب ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای تداوم این طرح در سال جاری خبر داد و گفت: نظر به اهمیت و اثرگذاری بالای  پروژه تامین مالی خرد و به منظور تداوم تامین مالی این طرح، با مصوبه هیات مدیره بانک درسال جاری مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار جدید برای این طرح مصوب شده است.   

پویافرد با اشاره به این که طرح تشکیل گروه های خودیار و برنامه بانکداری پیوندی، یک پروژه جهانی است که صندوق بین المللی توسعه کشاورزی برای ریشه کن کردن فقر در جهان ایجاد کرده و در ۷۵ کشور در حال اجرا است، اظهار داشت: این طرح از سال ۱۳۸۱ در ایران با همکاری بانک کشاورزی، موسسه تاک، نماینده ایفاد و سازمان بهزیستی اجرایی شد و طی آن، پس از شناسایی و انتخاب روستاهای هدف و تشکیل گروه های خودیار، توانمندسازی این گروه ها برای انجام کسب و کارهای خرد وآموزش مدیریت مالی به اعضای گروه انجام می شود، به نحوی که هرگروه خودیار فرم یک تعاونی را دارد که می تواند خود اتکا باشد. بانک کشاورزی نیز وظیفه تامین منابع مالی و فراهم کردن سرمایه برای توسعه کسب و کار افراد گروه را بر عهده دارد که در قالب تسهیلات و بدون اخذ ضامن غیر، انجام می شود.

وی افزود: روال بازپرداخـت تسـهیلات بـه صـورت پنج سـاله اسـت و رونـد فعالیـت و بازپرداخـت تسـهیلات بـه گونـه ای طراحـی شـده کـه گـروه های تشـکیل شـده بعـد از گذشـت ایـن بـازه زمانـی بتواننـد روی پـای خـود ایسـتاده و نیـازی بـه حمایـت و منابـع مالـی نداشـته باشـند.

پویافرد خاطر نشان کرد: تجربـه سـال های گذشـته حمایـت مالی بانک کشـاورزی از این گروه ها نشـان می دهد که تجربه بسـیارموفقـی بـوده چراکـه گروه هـای دریافت کننـده تسـهیلات، بالای ۹۹درصـد بازپرداخـت بـه موقـع تسـهیلات را داشـته اند و چنین رونـدی نشـان دهنده ایـن اسـت کـه گروه هـا توانسـته اند بـه درآمد و تمکن مالی رسـیده و در بازپرداخت اقسـاط تسـهیلات مشـکلی نداشـته باشند.