بانکبانک و بیمه

اعطای وام بانکی با ضمانت یارانه متوقف شد


اگر چه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی را ابلاغ کرده بود،اما بانکها اکنون به بهانه مشخص نبودن آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،اجرای آن را متوقف کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، بانک مرکزی چندی پیش طی بخشنامه ای به نظام بانکی تکلیف کرده بود تا یارانه نقدی سرپرستان خانوار را پشتوانه ضمانتی اعطای وام قرار دهند به این معنا که خانوارها می توانستند در شعب بانکی که حساب یارانه نقدی آنها در آن قرار دارد، تقاضا داده و تا سقف ۵ میلیون تومان وام دریافت کنند.

اما اکنون با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به مجلس و تبصره های مرتبط با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای این بخشنامه هم در هاله ای از ابهام رفته است به خصوص اینکه نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که باید یارانه نقدی بخشی از اقشار قطع شده و منابع آن به پشتیبانی و حمایت از اقشار کم درآمد اختصاص یابد.
تمام اینها در شرایطی است که پیش از این هم بسیاری از بانکها از اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی سرپرستان خانوار سر باز می زدند و در مواجهه با درخواست مشتریان برای دریافت وام ،حاضر نبودند حساب یارانه سرپرستان خانوار را به عنوان ضمانت بپذیرند و تنها ۲ یا ۳ بانک در این زمینه فعال بودند.
گزارش های میدانی پایگاه خبری آرمان اقتصادی از شعب بانکها حکایت از آن دارد که نظام بانکی اجرای طرح اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی را که می تواند مشکل خُرد بسیاری از مردم را حل کند، روی خوش نشان نمی دهند و اکنون هم با مطرح شدن احتمال حذف یارانه برخی از مردم، اجرای این طرح را متوقف کرده اند.
یکی از کارمندان شعب بانکی که پیش از این در اجرای اعطای وام با ضمانت حساب یارانه بانکی مشارکت کرده بود گفت: از همان ابتدا هم بانکها بخشنامه بانک مرکزی برای اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی را جدی نمی گرفتند و در اجرای آن روی خوش نشان نمی دادند اما برخی شعب بانکی کم و بیش اجرای این آیین نامه را در دستور کار خود قرار داده بودند.
وی افزود: اکنون اما با مطرح شدن احتمال حذف یارانه نقدی برخی خانوارها در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، نظام بانکی در عدم اجرای این بخشنامه مصمم تر شده و بر این باور است که آینده روشنی برای اجرای این بخشنامه نمی توان متصور بود.
یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی گفت: بانکها به شدت با مشکل منابع روبرو هستند و اکنون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هم مزید بر علت شده و بسیاری از مردم سپرده گذاری در بانکها را مثل قبل جذاب نمی دانند، بنابراین بانکها منابع اندکی دارند تا به مردم در قالب وام بپردازند.
وی می افزاید: اعطای وام با پشتوانه یارانه نقدی نمی تواند به لحاظ ضمانتی و اطمینان از بازگشت و بازپرداخت منابع مالی در قالب وام برای بانکها راهی مطمئن باشد و بنابراین از همان ابتدا هم اجرای این بخشنامه برای نظام بانکی جذاب نبود.
حال باید منتظر ماند و دید  عکس العمل بخش نظارتی بانک مرکزی در مواجهه با بانکهایی که از اجرای این بخشنامه بدلیل احتمال حذف یارانه برخی خانوارها سر باز می زنند، چه خواهد بود.

  کد خبر
10741
کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط

بانکبانک و بیمه

اعطای وام بانکی با ضمانت یارانه متوقف شد


اگر چه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی را ابلاغ کرده بود،اما بانکها اکنون به بهانه مشخص نبودن آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،اجرای آن را متوقف کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، بانک مرکزی چندی پیش طی بخشنامه ای به نظام بانکی تکلیف کرده بود تا یارانه نقدی سرپرستان خانوار را پشتوانه ضمانتی اعطای وام قرار دهند به این معنا که خانوارها می توانستند در شعب بانکی که حساب یارانه نقدی آنها در آن قرار دارد، تقاضا داده و تا سقف ۵ میلیون تومان وام دریافت کنند.

اما اکنون با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به مجلس و تبصره های مرتبط با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای این بخشنامه هم در هاله ای از ابهام رفته است به خصوص اینکه نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که باید یارانه نقدی بخشی از اقشار قطع شده و منابع آن به پشتیبانی و حمایت از اقشار کم درآمد اختصاص یابد.
تمام اینها در شرایطی است که پیش از این هم بسیاری از بانکها از اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی سرپرستان خانوار سر باز می زدند و در مواجهه با درخواست مشتریان برای دریافت وام ،حاضر نبودند حساب یارانه سرپرستان خانوار را به عنوان ضمانت بپذیرند و تنها ۲ یا ۳ بانک در این زمینه فعال بودند.
گزارش های میدانی پایگاه خبری آرمان اقتصادی از شعب بانکها حکایت از آن دارد که نظام بانکی اجرای طرح اعطای وام با ضمانت یارانه نقدی را که می تواند مشکل خُرد بسیاری از مردم را حل کند، روی خوش نشان نمی دهند و اکنون هم با مطرح شدن احتمال حذف یارانه برخی از مردم، اجرای این طرح را متوقف کرده اند.
یکی از کارمندان شعب بانکی که پیش از این در اجرای اعطای وام با ضمانت حساب یارانه بانکی مشارکت کرده بود گفت: از همان ابتدا هم بانکها بخشنامه بانک مرکزی برای اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه نقدی را جدی نمی گرفتند و در اجرای آن روی خوش نشان نمی دادند اما برخی شعب بانکی کم و بیش اجرای این آیین نامه را در دستور کار خود قرار داده بودند.
وی افزود: اکنون اما با مطرح شدن احتمال حذف یارانه نقدی برخی خانوارها در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، نظام بانکی در عدم اجرای این بخشنامه مصمم تر شده و بر این باور است که آینده روشنی برای اجرای این بخشنامه نمی توان متصور بود.
یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی گفت: بانکها به شدت با مشکل منابع روبرو هستند و اکنون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هم مزید بر علت شده و بسیاری از مردم سپرده گذاری در بانکها را مثل قبل جذاب نمی دانند، بنابراین بانکها منابع اندکی دارند تا به مردم در قالب وام بپردازند.
وی می افزاید: اعطای وام با پشتوانه یارانه نقدی نمی تواند به لحاظ ضمانتی و اطمینان از بازگشت و بازپرداخت منابع مالی در قالب وام برای بانکها راهی مطمئن باشد و بنابراین از همان ابتدا هم اجرای این بخشنامه برای نظام بانکی جذاب نبود.
حال باید منتظر ماند و دید  عکس العمل بخش نظارتی بانک مرکزی در مواجهه با بانکهایی که از اجرای این بخشنامه بدلیل احتمال حذف یارانه برخی خانوارها سر باز می زنند، چه خواهد بود.

  کد خبر
10742
کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط